1. Sklep Zakręcone Łowy- Świat Dzianin jest  prowadzony przez firmę: Zakręcone Łowy- Świat Dzianin

Nr konta: 66 1050 1966 1000 0092 8302 1658
Marianna Malinowska
Gorzewo 21 L 09500 Gostynin NIP 7741017693
dalej nazywaną “Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana “Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym jest bezpłatny – płatność za produkty następuje przy odbiorze zamówienia (gotówką).
Zamówienie odbierzesz w sklepie firmowym w
Gorzewie 21 L
09-500 Gostynin

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja  zamówień płatnych przelewem lub za posrednictwem systemu płatności elektronicznych (w tym paypal) Imoje, Twisto, Tpay , następuje  po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, bądź na adres e-mail.

7. Zamówienia wysyłane są do 5 dni roboczych, ale zazwyczaj następuje to na drugi dzień.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

9.Reklamacje towarów (rękojmia)

-1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towarów na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

-2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. W przypadku wady fizycznej towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.

-3. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:

  1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (Konsument nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.),
  2. żądanie obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,
  3. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad,
  4. żądanie usunięcia wady.

-4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

-5. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.

-6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

-7. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia.

-8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz Klientów będących Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

-9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9a.Sprzedający wysyła drogą elektroniczną formularz do wypełnienia przez konsumenta o odstąpieniu od umowy.

-10. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.

11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki z reklamowanym Towarem. W tym samym terminie Zamawiający powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

12.W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu siedmiu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego, wadliwy Towar zostanie on wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz bezpośrednio skontaktować się ze Sprzedającym.

15. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto.

16. Płatności, Klient w procesie zamówienia wybiera sposób płatności: przelew tradycyjny, przelewy24,paypal,gotowka, Tpay, Twisto, Imoje.

17. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

18. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

19. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

20. W przypadku kiedy klient chce otrzymać FV Vat, powinien zaznaczyć to w uwagach dla klienta, w innym przypadku zostaję wystawiony paragon.

21. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty wysyłki ponosi konsument.

22.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wszelkie pytania i reklamacje proszę kierować na e-mail zakreconelowy@gmail.com